SB Complex  Sp z o. o. Sp. k

 

                        KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

            I. Administratorem Państwa  danych osobowych jest  SB Complex  Sp z o. o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie , ul. Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów.

2.W sprawach ochrony swoich danych osobowych, a także realizacji przysługujących Pani/Panu praw  istnieje możliwość kontaktu   przez adres e-mail: iodo@sbcomlex.com lub adres do korespondencji: SB Complex Sp z o. o. Sp. k. , ul. Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów.

            II. Cele i podstawy przetwarzania

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu;

a) podejmowania działań zmierzających do  nawiązania współpracy,   realizacji świadczeń wynikających z zawarcia umowy  z SB Complex Sp z o. o. Sp. k. ( art 6 ust.1 lit. b RODO )

b) wystawiania faktur i przyjmowania płatności będących  realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze( art 6 lit. c RODO)

c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami i windykacja roszczeń, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu SB Complex Sp. z o. o. Sp. k. ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)

d) obsługa reklamacji  ( wypełnienie obowiązku prawnego art 6 ust. 1 lit. c)

d) wypełnienia obowiązków wynikających min. z  prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości ciążących na Administratorze  w zakresie przechowywania dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) w sprawach  związanych z zatrudnieniem   dane wskazane w przepisach prawa pracy ( art 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r z póź. zm. i przepisach wykonawczych do tej ustawy ) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego ( art 6 ust 1 lit. b RODO) )

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji w/w celów.

           

            III. Odbiorcy danych

SB Complex Sp z o. o. Sp. k.  będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora min. firmom prawniczym,  informatycznym ,windykacyjnym, zakładom ubezpieczeniowym,  inwestorom, podwykonawcom, zamawiającym.  Ponadto     SB Complex   Sp z o. o. Sp. k.  będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

            IV Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana   dane  nie będą przekazywane  do państw  trzecich i organizacji międzynarodowych.

           

            V. Okres przetwarzania  danych

Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu, w którym zostały pozyskane  (okres trwania umowy a następnie okres wynikający z innych przepisów prawa min. ustawy o rachunkowości czy prawa podatkowego) lub do czasu wniesienia przez Państwa  sprzeciwu.

           

            VI Prawa osób, których dane dotyczą

 Posiada Pani/Pan prawo do:

•   dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•   sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•   żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•   żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•   przenoszenia dostarczonych danych ( jeżeli przysługuje ono na podstawie art 20 RODO )

•   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. W przypadku skorzystania  z prawa sprzeciwu – zaprzestaniemy przetwarzania  Państwa  danych w tym celu;

      •    wniesienia skargi do organu nadzorczego (  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2,             Warszawa).

 Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  konsekwencją niepodania jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy

 

VII Informacje dodatkowe

 SB Complex Sp z o. o. Sp. k. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.

           

            VIII Bezpieczeństwo danych

 SB Complex Sp z o. o. Sp. k. zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych przed ich wyjawieniem i nieupoważnionym wykorzystaniem .

 

Do pobrania

Klauzula informacyjna – Dostawcy: pobierz
Klauzula informacyjna – Formularz kontaktowy: pobierz
Klauzula informacyjna – Korespondencja: pobierz
Klauzula informacyjna – Monitoring (druga warstwa): pobierz
Klauzula informacyjna – Osoby wskazane do realizacji umowy: pobierz
Klauzula informacyjna –potencjalni dostawcy: pobierz
Klauzula informacyjna – Wsparcie charytatywne/Sponsoring: pobierz
Klauzula informacyjna – Inwestorzy/potencjalni inwestorzy: pobierz
Klauzula informacyjna – Facebook: pobierz

SB COMPLEX SP. z o.o spółka komandytowa

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
35-026 Rzeszów
tel: +48 17 300 02 12
biuro@sbcomplex.com
NIP: 815-179-89-97